เครือข่ายเกมออนไลน์ และ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสี่ยงโชคในเยาวชนกรณีศึกษา : สามก๊กออนไลน์ (3 Kingdoms Online) และสเปเชียล ฟอร์ซ (Special Force)

โดย จีระพันธ์ การะเกด

ปีที่  5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง สาเหตุที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมการเสี่ยงโชค อันเกิดมาจากเกมออนไลน์ และ การลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในสังคมแห่งชีวิตจริง รูปแบบการเสี่ยงโชคภายในเกมออนไลน์ ตลอดจนผลกระทบต่างๆ พร้อมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเสี่ยงโชคภายในเกมออนไลน์ของเยาวชน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 2 กลุ่มคือ กลุ่ม ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 10 คน และกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมเล่นเกม สามก๊กออนไลน์ (3 Kingdoms Online) และ สเปเชียล ฟอร์ซ (Special Force) จำนวน 40คน แบ่งเป็นเพศชาย 20 คน และเพศหญิง 20 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม

จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้เยาวชนเข้าร่วม และ เลิกเสี่ยงโชคภายในเกมออนไลน์ เกิดขึ้นจากบริบทต่างๆ ที่อยู่ในสังคมรอบตัวของเยาวชนผู้เล่นเกมออนไลน์ อาทิเช่น ความสนุก ผลตอบแทนจากการเสี่ยงโชค ความอยากรู้อยากลอง เพื่อน เนื้อหาของเกมออนไลน์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดการเข้าร่วมเสี่ยงโชคในเกมออนไลน์ พร้อมทั้งสาเหตุที่ทำให้เลิกเสี่ยงโชคในเกมออนไลน์ อาทิเช่น เงิน เพื่อน และ เนื้อหาของเกมในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเยาวชนนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง ภาคธุรกิจเกมออนไลน์ และกระทรวงวัฒนธรรม ควรให้การดูแลสอดส่องอย่างเคร่งครัด อย่าหวังแต่ผลประโยชน์ของบริษัทของตนเองเพียงอย่างเดียว ควรให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเป็นผู้พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตด้วย นอกจากตัวเยาวชนจะไม่มีคุณภาพแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาของประเทศในอนาคตในที่สุด

DOWNLOAD : เครือข่ายเกมออนไลน์ และ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสี่ยงโชคในเยาวชนกรณีศึกษา : สามก๊กออนไลน์ (3 Kingdoms Online) และสเปเชียล ฟอร์ซ (Special Force)