Design and construction of dome for observatory

โดย มนตรี น่วมจิตร์, นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์, สมชัย หิรัญโรดม, พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์, สมหมาย ผิวสะอาด, ศักดิ์ชัย จันทศรี, ไกรสีห์ เพ็ชรพรประภาส และอัศวิน แก้วสุขันธ์

ปี 2549

บทคัดย่อ

โครงการสร้างโดมกล้องดูดาว เกิดแนวคิดสืบเนื่องจากการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินงานวิจัยการสร้างกล้องดูดาวแบบนิวโตเนียน ซึ่งเป็นกล้องดูดาวประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดของเลนส์ 600 มิลลิเมตร (24 นิ้ว) มีฐานปรับมุมตามดาวอัตโนมัติได้ 2 แนวแกน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่การศึกษาด้านดาราศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้กล้องดูดาวที่เป็น ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการวิจัยด้านดาราศาสตร์นี้มีความจำเป็นในการออกแบบและสร้างโดมกล้องดูดาวเพื่อใช้ในการศึกษาในวิชาดาราศาสตร์ และเพื่อใช้ในการทำวิจัยงานเกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะรวมถึงเป็นการบริการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณรอบนอก ลดการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะโดมกล้องดูดาวขนาดใหญ่ต้องสร้างโดยการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่สูงมาก…

Download : การออกแบบและสร้างโดมสำหรับหอดูดาว