Factors on quality of academic administration and service quality of supporting division that affected loyalty of vocational education students: a case study of Siam Business Adminstration Technological College

โดย ปองพล กลิ่นช้อย

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คุณภาพการบริหารด้านวิชาการคุณภาพงานบริการของฝ่ายสนับสนุน ความจงรักภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริหารด้านวิชาการคุณภาพงานบริการของฝ่ายสนับสนุนกับความจงรักภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 353 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent Samples t-test, One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง ศึกษาในระดับปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00 และมีสถานะทางครอบครัวอยู่กับมารดา ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริหารด้านวิชาการ คุณภาพงานบริการของฝ่ายสนับสนุน และมีความจงรักภักดีต่อวิทยาลัยฯ ระดับมาก นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนที่มีเพศและระดับชั้นแตกต่างกัน จะมีความจงรักภักดีต่อวิทยาลัยฯ แตกต่างกัน คุณภาพการบริหารด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีในระดับปานกลาง และคุณภาพการบริการของฝ่ายสนับสนุนกับความจงรักภักดีมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Download : Factors on quality of academic administration and service quality of supporting division that affected loyalty of vocational education students: a case study of Siam Business Adminstration Technological College