2 kW Wind Generator of Two Rotors on a Single-Tower

โดย วิชัย โรยนรินทร์, สว่าง ชาติทอง และ ศิลปะชัย เพิ่มพูน

ปี [2553]

บทคัดย่อ(Abstract)

บทความนี่กล่าวเกี่ยวกับผลสรุปงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่มากที่สุดทำให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมต่อความเร็วลมในประเทศไทย ที่มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่ 4-5 เมตรต่อวินาที กังหันลมผลิตไฟฟ้านี้ใช้เสาร่วมกันแต่มีชุดใบกังหันลม 2 ชุด และชุด และชุดใบกังหันลมแต่ละชุด มีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 1 กิโลวัตต์ กังหันลมชนิดนี้สามารถหมุนรับลมได้ทุกทิศทาง และมีกำลังการผลิตได้สูงสุดที่ 2 กิโลวัตต์ที่ความเร็วลมเพียง 7 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นความเร็วลมต่ำมากในการออกแบบกังหันผลิตไฟฟ้า กังหันลมต้นแบบนี้สามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 4 หน่วยไฟฟ้าประจุเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานในบ้านตัวอย่างที่มีทั้งภาระไฟฟ้าทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ โดยกังหันลมชนิดนี้สามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้สูงสุดประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ในสภาพความเร็วต่ำทั่วไป

This article describes an innovation design of appropriated wind machine which suitable to use in the wind speed of 4-5 m/s regions. The wind machine has 2 rotor blades assembled on the lop plate of a single wind turbine tower. This wind machine operates at any wind direction by using yaw mechanism with the slip ring to support yaw rotation at 360 degree revolution. The wind machine has maximum power generation of 2 kW at incoming wind velocity of 7 m/s which is suitable for low wind speed zones. The system produces average power output about 4 units of electricity per day storage in battery bank. The electrical power is using into two categories; direct and alternative current by inverter unit lo the specified load. The machine was produced highest power coefficient of 35 percent operates in low wind speed region.

Download : กังหันลมไฟฟ้าชนิด 2 ชุดโรเตอร์บนเสาเดี่ยวขนาด 2 กิโลวัตต์