Perception participation and acceptance of staff of Rajamangala University of Technology Thanyaburi toward the educational quality assurance

โดย กชกร ดาราพาณิชย์

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับระดับการรับรู้และมีส่วนร่วมของบุคลากร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้ และการมีส่วนร่วม กับระดับการยอมรับของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน300 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Pearson’s product moment correlation

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 11-15 ปี ตำแหน่งงานเป็นข้าราชการ สังกัดคณะ/วิทยาลัย ปฏิบัติงานสายวิชาการ รับข้อมูลการประกันคุณภาพจากสำนักงานประกันคุณภาพผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Website ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง/เดือน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด สายงานที่ปฏิบัติ มีระดับการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการยอมรับ และความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการยอมรับ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่ 0.604 และ 0.564 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Download : Perception participation and acceptance of staff of Rajamangala University of Technology Thanyaburi toward the educational quality assurance