Dual Fuel Gasifier – Engine System For 10 kWe Power Generation

โดย ศุภวิทย์ ลวณะสกล

ปี 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาและทดสอบระบบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมน้ำมันไบโอดีเซล B5 กับแก๊ส ชีวมวลจากถ่านไม้เพื่อผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ ระบบประกอบด้วยชุดเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง (Downdraft Gasifier) ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนถ่านไม้ให้เป็นแก๊สชีวมวลระบบปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวมวลและชุดเครื่องยนต์ดีเซล NISSAN LD 20 II 4 สูบ ปริมาตรความจุ 1952 cc. 67/4600 HP เพื่อขับ AC. Generators ยี่ห้อ FOLK 220 V, 50 Hz, 1 Ph กำลังผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบ 1500 rpm ภาระทางไฟฟ้าจะใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 1500 วัตต์ 220 โวลต์ จำนวน 7 หลอด แก๊สชีวมวลมีค่าความร้อนประมาณ 4,200 กิโลจูล/ลูกบาศก์เมตร จากการทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าที่ภาระ 10 กิโลวัตต์ เท่ากันจะพบว่าการใช้น้ำมันไบโอดีเซลผลิตไฟฟ้าจะมีความสิ้นเปลือง จำนวน 3.5 ลิตร/ชั่วโมง ในขณะที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วมจะมีความสิ้นเปลืองน้ำมันไปโอดีเซล B5 0.92 ลิตร/ชั่วโมง และมีความสิ้นเปลืองถ่านไม้ 6.3 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่อัตราการไหลของแก๊สชีวมวลประมาณ 35 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 3.80 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า ระบบสามารถทดแทนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้ 72% และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 60% ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 16.7%

Download : เครื่องยนต์แก๊สซิไฟเออร์ระบบเชื้อเพลงร่วมผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์