Interior Architecture Ranovation Design Bangkok National Museum

โดย นรินทร์ เจริญสุข

ปี 2553

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันของวิถีชีวิตสังคมไทยได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของคนสมัยใหม่ต้องเร่งรีบรวดเร็ว แข่งขันกันทุกๆ ด้าน จนทำให้คนไทยในปัจจุบันนี้อาจจะลืมคิดถึงความเรียบง่ายของวิถีชีวิตในอดีต ความงามทางวัฒนธรรมและประเพณี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติต่างๆ ของไทยในอดีต และประวัติของวังหน้าโบราณซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ อีกทั้งยังมีโบราณวัตถุของไทยที่เป็นสมบัติของแผ่นดินมาจัดแสดงให้ชม เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง และหวงแหนสมบัติของแผ่นดิน คุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทยไว้สืบต่อไป

Download : โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร