The Interior Architectural Design Thai Association of Comics Center

โดย ณัฐพล พรพรหมประทาน

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสมาคมสถาบันการ์ตูนไทย มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นศูนย์กลางของวงการการ์ตูนและภาพประกอบไทย โดยตอบสนองปัญหาเรื่องพื้นที่ในการแสดงแก และจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังรวบรวมสื่อต่างๆ ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ไว้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งจัดนิทรรศการ กิจกรรม การอบรมทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตัวบุคลากร และผู้ที่สนใจให้มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีมาตรฐาน เป็นประโยชน์ เกิดการต่อยอด และสามารสร้างชื่อเสียงและรายได้สู่ประเทศได้

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในครั้งนี้ จึงได้ศึกษาถึงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนการ์ตูน ทั้งจากในหนังสือ อินเตอร์เน็ต และสัมภาษณ์จากผู้ที่ทำงานด้านนี้โดยตรง เพื่อศึกษาหาความต้องการที่ชัดเจน รวมถึงรูปแบบของความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อหาบทสรุปที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบภายในโครงการ ให้เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังเกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย และด้านสุนทรียภาพด้วย

Download : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสมาคมสถาบันการ์ตูนไทย