Work Abandonment Problems in Public Construction Projects by Price Search Method Before and After The Support: A Case Study of The Cabinet Resolution Passed On 17 June 2oo8.

โดย ภานุมาศ แก้วตา, พุทธพล ทองอินทร์ดำ และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ปี 2552

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 7, ฉบับที่ 1-2 (ม.ค. – ธ.ค. 2552), หน้า 78-87

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะปัญหาของการทิ้งงานของโครงการภาครัฐที่จัดจ้างด้วยการสอบราคาทั้งก่อนและหลังของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย 1) ศึกษามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 2) ศึกษาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 3) ศึกษาจำนวนการทิ้งงานที่จัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาตามหนังสือแจ้งเวียนของคณะกรรมว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลางตั้งวันที่ 17 มิถุนายน 2550-17 มิถุนายน 2551 -17 มิถุนายน 2552 โดยทำการศึกษาเฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้น 4) ทำการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้กระบวนการทางสถิติ และ 5) นำเสนอผลการวิเคราะห์ จากผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่าจำนวนผู้รับเหมาทิ้งงานที่จัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาก่อนมาตรการฯ มีจำนวน 48 โครงการและจำนวนผู้รับเหมาทิ้งงานที่จัดจ้างด้วยวิธีการจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาที่ผู้รับเหมาทิ้งงานก่อนมาตรการฯ มากกว่าหลังมาตรการฯ อย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามาตรการฯ ช่วยลดการทิ้งงาน แต่อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันหรือลดอัตราการทิ้งงานให้น้อยที่สุด

This research aims at analyzing the problems of work abandonment by contractors with the price search method before and after the Cabinet Resolution concerning measures assisting contractors in public projects, passed on 17 June 2008. The methodology comprises: 1) reviewing the Cabinet Resolution concerning measures assisting contractors in public projects, passed on 17 June 2008, 2 ) reviewing the government procurement regulations and amended B.E.2535 (1992) concerning the price search method, 3 ) finding a number of works abandonment by contractors with the price search method by analyzing the letters of government procurement committee between 17 June 2007 to 17 June 2008 period and 17 June 2008 to 17 June 2009 period, 4 ) analyzing the results by statistics, and 5 ) recommending the results. It was found that the number of work abandonment by price search procurement before the measures are 48 cases and those of after the measures are 32 cases, respectively. The results revealed the measures can reduce the number of work abandonment. However, they should be modified to be in accordance of the economic situation in order to enhance least work abandonment.

Download : ปัญหาการทิ้งงานในโครงการภาครัฐที่จัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาก่อนและหลังมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง: กรณีศึกษา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มิถุนายน 2551