ปัญหาการทิ้งงานในโครงการภาครัฐที่จัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาก่อนและหลังมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง: กรณีศึกษา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มิถุนายน 2551

Work Abandonment Pro […]

การศึกษามาตรการแก้ปัญหาผู้ทิ้งงานในโครงการก่อสร้างภาครัฐ:กรณีศึกษา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มิถุนายน 2551

A study of measures […]