U-PVC Extrusion Process and Control

โดย ชวลิต แสงสวัสดิ์

ปี 2545

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2545), หน้า 3-8

บทนำ

กระบวนการอัดรีดเป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตพลาสติกพีวีซีชนิดแข็งให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปร่างต่างๆ ตั้งแต่แบบง่ายๆ เช่น ท่อไปจนถึงแบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก เช่น โปรไฟล์ ทั้งนี้การผลิตจะมีตัวแปรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และควบคุมให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการบทความนี้จะกล่าวถึง การหลอมอัดรีดพีวีซีชนิดแข็งแลตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน รวมทั้งจะกล่าวถึง การออกแบบสกรูและกระบอก สมบัติวัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ

Download : การหลอมอัดรีพีวีซีชนิดแข็งและการควบคุม