Design and Fabrication of Continuous Flow Paddy Dryer

โดย มโน สุวรรณคำ และ มานพ แย้มแฟง

ปี 2551

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นที่สามารถลดความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกหลังจากเก็บเกี่ยว ในระหว่างกระบวนการขนส่งจากแปลงนาส่งให้กับรถที่มาบรรทุกข้าว เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มราคาของข้าวเปลือก ผลการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 2 เครื่อง ขนาด 10 hp สำหรับขับสกรูลำเลียง และขนาด 12 hp เป็นต้นกำลังของพัดลม สกรูลำเลียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22.9×600 cm แบบระยะพิตซ์ ระบบให้ความร้อนใช้แก๊ส LPG จำนวน 5 ถัง สามารถทำอุณหภูมิได้สูงสุด 130 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบพัดลม 1900 rpm โดยตัวเครื่องมีขนาดโดยรวม กxยxส 180x350x210 cm มีสกรูลำเลียงข้าวเปลือกยาว 6 m สามารถเคลื่อนที่ตามรถบรรทุก และสามารถปรับตั้งมุมในการขนถ่ายให้เหมาะสมกับรถบรรทุกทั่วไปได้ มีกลไกการทำงานไม่ซับซ้อน และซ่อมแซม บำรุงรักษาง่าย จากผลการทดสอบพบว่า ที่ความเร็วรอบพัดลม 2300 rpm สามารถทำอุณหภูมิในการลดความชื้นได้ 116 องศาเซลเซียส และได้ความสามารถในการอบแห้ง 2040 kg/hr ซึ่งสอดคล้องกับอัตรการขนถ่ายของข้าวเปลือกจากเครื่องเกี่ยวนวดไปยังรถบรรทุก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2000 kg/hr มีอัตราการไหลอากาศเฉลี่ย 2.15 m3/s …

Download: การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นเริ่มต้นข้าวเปลือก