Factors affecting team work efficiency of employees: a case study of president bakery co., Ltd(Farmhouse)

โดย เบญจมาภรณ์ คาหาญพล

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการทำงานเป็นทีมของพนักงานของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (ฟาร์มเฮ้าส์)คือ 1) ระดับความคิดเห็นในด้านประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม 2) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของพนักงาน 3) แนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของทีมงาน 4) แนวความคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (ฟาร์มเฮ้าส์) (สำนักงานใหญ่) จำนวน 400 ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent Samples t-test, One-way ANOVA และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และมีอายุงานอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานการทำงานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้านผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม และแนวคิดองค์ประกอบพื้นฐานการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Download : Factors affecting team work efficiency of employees: a case study of president bakery co., Ltd(Farmhouse)