Thai amulet recognition application for android phone

โดย วุฒิชัย  โพธิ์พันธ์, วิวัธน์   คำนวน และ ชาตรี    ศรีวรษา

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันรู้จำพระเครื่องไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การสร้างแอปพลิเคชันรู้จำพระเครื่องไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์ นั้นมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องการรู้จำพระเครื่องโดยใช้การสกัดคุณลักษณะระดับเทา (Gray-level co-occurrence matrix)  และ การรู้จำแบบ (Support Vector Machine) ประมวลภาพเพื่อหาความถูกต้องของภาพในการวิเคราะห์ผลลัพธ์

ขั้นตอนการดำเนินงานของปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงาน การเขียนโปรแกรมภาษา (Matlab) เพื่อใช้ในการสกัดคุณลักษณะระดับเทา (Gray-level co-occurrence matrix)  และ การรู้จำแบบ (Support Vector Machine) และเขียนแอปพลิเคชันที่ใช้ในการถ่ายรูปพระเครื่องด้วย (Android studio) และทำการอัปโหลดรูปภาพที่ถ่ายขึ้นไปยัง Server ที่เป็น ASP.Net เพื่อนำรูปที่ได้ไปประมวลผลผ่านโปรแกรม (Matlab) แล้วจึงส่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับมายังแอปพลิเคชัน จากนั้นจึงทำการทดสอบและปรับปรุงในส่วนที่ทำงานไม่สมบูรณ์ของแอปพลิเคชันรู้จำพระเครื่องไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์ และทำการบันทึกผล