Microclimate control in greenhouses

โดย พีรพงษ์ คล้ายปาน, เกษม พวงเพชร, วีระยุทธ ประทุมมัง

ปี 2558

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบการควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือน เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดสร้างมุ่งเน้นในการศึกษาและพัฒนาการเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยระบบการให้แสง ให้น้ำ ให้ปุ๋ย อัตโนมัติผ่านโปรไฟล์พืชโดยผ่านการควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์และเว็บบราวเซอร์

ขั้นตอนของการดำเนินงานปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการสร้างระบบระบบควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือน  โดยการเริ่มสร้างเว็บบราวเซอร์เพื่อใช้ในการออกคำสั่งให้ระบบทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบหรือ ตรวจเช็คค่าสถานะต่างๆในโรงเรือน รวมถึงการสร้างโรงปลูกพืชเพื่อที่จะทำการทดลองปลูกพืชและสร้างวงจรตรวจเช็คค่าสถานะต่างๆในโรงเรือน  พร้อมการส่งค่าสถานะต่างๆ ผ่าน Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่กับ internet  ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลซึ่งใช้เป็น Raspberry pi ส่วนนี้เพื่อการรับคำสั่งจากเว็บเบราวเซอร์ และส่งข้อมูลค่าสถานะต่างๆในโรงเรือน พร้อมการส่งค่าสถานะต่างๆ ในโรงเรือนไปยังฐานข้อมูล จากนั้น ทำการทดสอบและปรับแต่งในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของระบบควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือน และทำการบันทึกผล

ประสิทธิภาพการสั่งงานควบคุมและ การทำงานอัตโนมัติตามโปรไฟล์พืช ที่ได้จากการสร้างโครงงานระบบการควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือน สามารถสั่งงานได้ด้วยความเสถียรถึง 90% สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีกว่าปกติถึง 80%  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย เช่น แสงสว่าง สภาพอากาศ เป็นต้น การสื่อสารด้วย Module WIFI ESP8266 สามารถส่งและรับค่าที่กำหนดได้ถูกต้อง