A study of performance management concept and practice in an organization: a case study of Nidec electronics (Thailand) co., ltd.

โดย จุไรรัตน์ ศิรวิเศษจินดา

ปี 2558


บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคในระหว่างการนำระบบไปดำเนินการปฏิบัติของบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงหรือจงใจในการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และพนักงานระดับบังคับบัญชาจำนวนทั้งหมด 11 ท่านโดยแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2) ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 3) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4) ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ 5) ฝ่ายผลิตและควบคุมการผลิตสินค้า 6) ฝ่ายความปลอดภัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทสัมภาษณ์แล้วทำเป็นความเรียง จากนั้นจะนำข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแนวทางการจัดการบริหาร/ทิศทางการดำเนินการองค์กรพนักงานในระดับผู้บังคับบัญชาผู้บริหารระดับสูง ส่วนใหญ่มีการรับรู้ ความเข้าใจในทิศทางการดำเนินการขององค์กรอยู่ในระดับมาก พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญต่อการตั้งเป้าหมายและทิศทางการดำเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ระบบการพัฒนาขีดความสามารถ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองค์กร ทั้งนี้จากกระบวนการในการดำเนินการของระบบการบริหารผลปฏิบัติงานสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการของระบบ คือ 1) การสื่อสารภายในองค์กรเป็นแบบสื่อสารทางเดียวค่อนข้างมาก โดยพนักงานระดับบังคับบัญชาส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ และการแสดงออกถึงบทบาทในฐานะผู้ฝึกสอน ตลอดจนการกระตุ้น ส่งเสริม และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) ข้อจำกัดด้านทัศนคติของบุคลากรในองค์กร คิดว่าเป็นการเพิ่มงานเสียเวลา 3) การรับรู้ เข้าใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อเป้าหมายองค์กรยังขาดการนำเป้าหมายองค์กรมาเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

The purposes of the independent study were to study the current performance management of Nidec Electronics (Thailand) Co., Ltd. and the supporting factors and threats factors during the application of the performance management practice of the company.

Regarding the respondents of the study, the researcher selected purposive sampling by using semi-structured interviews with a total of 11 top executives, department managers, and command staff members. These respondents were classified into several departments including 1) Research and Development, 2) Quality Assurance, 3) Human Resource Development, 4) Procurement, 5) Production and Control, and 6) Safety. In addition to a literature review, data analysis was done by transcribing the interviews into essays and having the interviewees recheck for accuracy.

Due to the overall management/organizational direction, the results revealed that the majority of command staff members and top executives had a perception and understanding of the organizational direction at high level. Moreover, these staff members recognized and placed importance on clear goal setting and directionas well as the setting of goals and key performance indicators (KPI), a competency development system, a performance assessment system, and organizational communication. Nonetheless, based on the processes of performance management, the problems and threats that occurred were as follows: 1) Organizational communication was considerably one-way and most of command staff members still lacked an understanding and expression of their role as trainers, including stimulation, support, and creation of an organizational climate favorable to performance development of staff members; 2) A limitation of personnel’s attitude that an increase in work causes a waste of time; 3) Perception, understanding, and participation of staff members towards organizational goals was seriously lacking in terms of the application of organizational goals into performance goals.

 

Download : การศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด