Production Media for Public Relations DOA Genebank, Pathum Thani Province

โดย จุฑารัตน์ วันแย้ม, บุรัสกร ค้วนสมบุญ, สุวินันท์ พุ่มพวง และพรสวรรค์ สินวร

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษากระบวนการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) เพื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานีและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณธัญบุรี คลองหก ที่มีต่อการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในบริเวณตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี อายุ 20-60ปี จำนวน 99 คน จากการเทียบตารางของ Taro Yamane โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย โดยโครงสร้างสถิติที่ใช้ในการวัดข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ซึ่งสื่อที่ประกอบการวิจัยได้แก่ สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) และ สื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic)

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) และสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) พบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 99 คน มีอายุอยู่ในช่วง 20-60 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งหลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับชมสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) และสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) ได้รับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 ดังนั้น การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีระดับความพึงพอใจต่อการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) และสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) อยู่ในระดับมาก

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี
 2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) เพื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณ ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ที่มีต่อการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี

โจทย์การวิจัย

 1. การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อประชาสัมพันธ์ ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีกระบวนการผลิตอย่างไร
 2. การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) เพื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีกระบวนการผลิตอย่างไร
 3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณ ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ที่มีต่อการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ได้อย่างไร

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้จัดทำผลิตสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณ ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รู้จักหน้าที่ที่สำคัญ กระบวนการทำงานของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชฯ ในการวัดคุณภาพสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อโมชั่นกราฟิก ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาจำนวน 1 ท่าน ด้านอินโฟกราฟิกจำนวน 1 ท่าน และด้านโมชั่นกราฟิกจำนวน 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน จากนั้นให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ที่อาศัยอยู่บริเวณ ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 99 คน ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่องการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี

นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. ประชาสัมพันธ์ หมายถึง วิธีการเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาข้อมูล เกี่ยวกับธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้พบเห็นและเข้าใจหน้าที่หลักของสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรและประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 2. ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช หมายถึง สถานที่ที่เก็บพันธุกรรมของพืช ทั้งพันธุกรรมพืชพื้นเมืองและพันธุกรรมพืชป่า ที่เป็นต้นตระกูลของพืชเศรษฐกิจ และพันธุ์พืชใหม่และเป็นศูนย์กลางของระบบข้อมูลในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนการสนับสนุนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี
 3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณ ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี หมายถึง ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อายุ 20-60 ปี
 4. สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) หมายถึง การนำเอาข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศมารวมกับการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลาอันรวดเร็วและมีความชัดเจน โดยคณะผู้จัดทำจะออกแบบสื่อลงในกระดาษอาร์ตมัน ขนาด A3 ในหัวข้อเรื่อง 4 หน้าที่ของธนาคารเชื้อพันธุ์พืช
 5. สื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) หมายถึง เป็นการนำงานด้านการออกแบบ เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจนสัญลักษณ์มาทำการพัฒนาให้มีการเคลื่อนไหวและทำให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยคณะผู้จัดทำจะจัดทำสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) โดยมีความยาว 6 นาที ในหัวข้อเรื่อง ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี
 6. ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) และสื่อโมชั่นโฟกราฟิก (Motion Graphic)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ได้
 2. สามารถผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบของสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) ได้
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) และสื่อโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป
 4. เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป

รับชมผลงาน