Studio – Fashion Photography Hip – Hop

จัดทำโดย ธัชภูมิ สุดชื่น และ อรรถพล บุญธนะสาร

สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ (Abstract)

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตภาพถ่ายแฟชั่นชุดฮิปฮอบในสตูดิโอเพื่อการโฆษณาโดยแบ่งออกเป็น 10 ชุด การถ่ายภาพได้ทำการผลิตภายในสตูดิโอทั้งหมด โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบ เทคนิคการจัดแสง ภายหลังขั้นตอนการตกแต่งภาพแล้วจึงนำภาพถ่ายไปประเมินโดยช่างภาพจำนวน 5 ท่าน

ผลของการประเมินในการผลิตภาพถ่ายแฟชั่นชุดฮิปฮอบในสตูดิโอเพื่อการโฆษณา ที่ได้ผลิตขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของชุดฮิปฮอบ และรายละเอียดต่าง ๆ ของชุด โดยผลของการประเมินภาพถ่ายแฟชั่นชุดฮิปฮอบในสตูดิโออยู่ในระดับดีมาก


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตภาพถ่ายแฟชั่นฮิปฮอบ ในสตูดิโอเพื่อการโฆษณา
  2. เพื่อประเมินภาพถ่ายแฟชั่นฮิปฮอบ ในสตูดิโอเพื่อการโฆษณา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถผลิตภาพถ่ายแฟชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาเรื่องการผลิตภาพถ่ายแฟชั่นฮิปฮอบ ในสตูดิโอเพื่อการโฆษณา ผู้ศึกษาจะทำการผลิตภาพถ่ายจำนวน 10 ชุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของชุดฮิปฮอบ จากนั้นนำภาพถ่ายไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพจำนวน 5 ท่านโดยใช้แบบสอบถามให้วิเคราะห์ผล และใช้ค่าสถิติแบบค่าเฉลี่ย


สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ผลการประเมินภาพถ่ายแฟชั่นซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า การถ่ายภาพแฟชั่นชุดฮิปฮอบแสดงจุดเด่นของกางเกงและหมวกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก การถ่ายภาพแฟชั่นชุดฮิปฮอบแสดงจุดเด่นเสื้อและสร้อยอยู่ในเกณฑ์ดีปานกลาง ภาพถ่ายแฟชั่นชุดฮิปฮอบแสดงรายละเอียดหมวกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาพถ่ายแฟชั่นชุดฮิปฮอบแสดงรายละเอียดเสื้อ กางเกงและสร้อย อยู่ในเกณฑ์ ดีปานกลาง ภาพถ่ายแฟชั่นชุดฮิปฮอบมีความสวยงาม อยู่ในเกณฑ์ ดีปานกลาง การประเมินคุณภาพเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่นฮิปฮอบในสตูดิโอ การจัดแสงเหมาะสมกับความเป็นฮิปฮอบ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก มุมกล้องระดับเอวเหมาะสมกับความเป็นฮิปฮอบอยู่ในเกณฑ์ดีปานกลาง พื้นหลัง (Background) มีส่วนทำให้เครื่องแต่งกายโดดเด่น อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ความชัดลึกทำให้เสื้อดูโดดเด่น อยู่ในเกณฑ์ ดีปานกลาง การโพสต์ของแบบดูเข้ากับความเป็นฮิปฮอบ อยู่ในเกณฑ์ ดีปานกลาง การประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการโฆษณา ภาพถ่ายนี้สามารถดึงดูดท่านให้ซื้อเสื้อ กางเกง สร้อยและหมวก อยู่ในเกณฑ์ ดีปานกลาง

อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่า การถ่ายภาพแฟชั่นจะต้องมีความแตกต่างกับการถ่ายภาพบุคคลโดยต้องแสดงความโดดเด่นของเสื้อและเครื่องแต่งกายสอดคล้องกับ Khomak L. (1989:9-11 ) ได้กล่าวไว้ว่า การถ่ายภาพแฟชั่นนั้นจะแตกต่างจากการถ่ายภาพบุคคลโดยความเป็นจริงในการถ่ายภาพบุคคลจะพยายามที่จะเสนอจุดสำคัญของผู้เป็นแบบ แต่ภาพแฟชั่นต้องให้ผู้คนหลงใหลในเสน่ห์ของเสื้อผ้า รวมถึงความถูกต้องของสีของเสื้อผ้าและการตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ

จากการศึกษาพบว่า รายละเอียดต่าง ๆ บนชุดฮิปฮอปปรากฏออกมาให้เห็นได้ชัด เมื่อใช้แสงนุ่มในการถ่ายภาพ ซึ่งขัดกับที่ สุรสีห์ ฉิ่งถิ่น (2535: 136) กล่าวว่า เมื่อไหร่ที่เราใช้แสงแข็งในการถ่ายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดมาก แสงแข็งจะทำให้รายละเอียดปรากฏออกมาได้อย่างชัดเจนมากกว่าแสงนุ่มด้วยเหตุผลที่ว่า แสงแข็งส่องวัตถุโดยตรงไม่ต้องผ่านอุปกรณ์กรองแสงเหมือนกับแสงนุ่มจึงไม่เกิดการกระจัดการกระจายของแสง

ข้อเสนอแนะในการถ่ายภาพแฟชั่นชุดฮิปฮอบในสตูดิโอเพื่อการโฆษณา

  1. ในการถ่ายภาพแฟชั่นชุดฮิปฮอบครั้งต่อไปควรศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อให้ภาพออกมาสวยงามมากกว่านี้
  2. ในการภาพครั้งต่อไปควรหาอุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  3. ในการถ่ายภาพครั้งต่อไปควรใส่ตัวตนให้กับแบบหรือดึงตัวตนของแบบออกมาให้มากที่สุด
  4. ในการถ่ายภาพครั้งต่อไปควรคุมโทนในเรื่องของแสงให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเลย
  5. ในการถ่ายภาพครั้งต่อไปความสมจริงในการท าฉากที่มีลักษณะเฉพาะควรประณีตมากกว่านี้
  6. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะพยายามอย่าให้มีภาพที่มีมุมเหมือนกัน