The Production of Stop Motion by Technique Paper Model “Phubbing.”

จัดทำโดย สิราวรรณ โพธิ์ดี; เขมรัฐ ล้อมพิทักษ์ และ กนกวรรณ เอี่ยมงาม

สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง การผลิตสตอปโมชันโดยใช้รูปแบบเปเปอร์โมเดลเรื่อง สังคมก้มหน้า มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อผลิตสื่อแอนิเมชันด้วยเทคนิคเปเปอร์โมเดลสตอปโมชันเรื่อง “สังคมก้มหน้า” ให้เป็นสื่อรณรงค์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน

ในขั้นตอนการศึกษาผู้ศึกษาได้ศึกษาเทคนิคการสร้างสตอปโมชัน เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วหรือจะเรียกว่าภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนหยุด จากนั้นจึงทำการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง

ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ด้านเนื้อหา ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 ส่วนด้านเทคนิค ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08


ขอบเขตการศึกษา

  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

    การนำเสนอสื่อแอนิเมชันในรูปแบบเปเปอร์โมเดล สตอปโมชัน โดยใช้การวาดรูปในกระดาษซึ่งตัวดำเนินเรื่องและฉาก จะถูกวาดในกระดาษและนำเสนอออกมาในรูปแบบเปเปอร์โมเดล สตอปโมชัน โดยมีตัวดำเนินเรื่องเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์คมาก ไม่ว่าเธอจะเดินไปที่ไหนก็จะนำโทรศัพท์มือถือมาเล่นอยู่ตลอดเวลา ไม่สนใจสิ่งภายนอกรอบ ๆ ตัวของเธอ ซึ่งสื่อแอนิเมชันในรูปแบบเปเปอร์โมเดล สตอปโมชัน มีความยาว 2.06 นาที

  2. ขอบเขตด้านเทคนิค
    ใช้วิธีการวาดรูปบนกระดาษแล้วทำเป็นป๊อปอัพขึ้นมาและใช้การถ่ายภาพนิ่งจากกล้อง DSLR แล้วนำมาพัฒนาเป็นแอนิเมชัน 2 มิติในรูปแบบสตอปโมชัน โดยใช้โปรแกรม Premiere Proในการตัดต่อและสร้างการเคลื่อนไหวทีละเฟรม (Frame by Frame) ให้ดูมีมุมมองที่น่าสนใจ

นิยามศัพท์เฉพาะ

สังคมก้มหน้า หมายถึง เป็นศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่มีจิตใจฝักใฝ่และหมกมุ่นอยู่กับการเสพเทคโนโลยีโดยผ่านโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ดึงความสนใจจากสิ่งต่างๆ รอบตัวไปจนหมด ทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาเสียเวลาไปกับสิ่งนี้ จนทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คนรอบข้าง ไม่มีใครสนใจใคร

เปเปอร์โมเดล (Paper model) หมายถึง วัตถุจำลองที่ทำจากกระดาษในการจำลอง สิ่งก่อสร้างจริง แต่ตอนนี้เปเปอร์โมเดลไม่ได้เป็นแค่แบบจำลองสิ่งก่อสร้าง เช่น บ้าน หรือ อาคาร อีกต่อไปเพราะในปัจจุบันได้มีการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ เครื่องบิน หรือแม้แต่ ตัวละครต่าง ๆ

สตอปโมชัน (Stop Motion) หมายถึง การถ่ายเปิดชัตเตอร์ (Shutter) ให้แสงสว่างเข้าไปถูกฟิล์ม 1 ภาพ หรือกรอบภาพแล้วหยุดกล้อง เพื่อปรับเลื่อนภาพต้นฉบับหรือวัตถุที่ถ่ายให้เคลื่อนสำหรับจะถ่ายภาพต่อไป การถ่ายภาพยนตร์การ์ตูนเป็นเทคนิคของการสื่อสารทางตาง่ายขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่ตามองไม่เห็น การถ่ายทำภาพยนตร์ชนิดนี้มีการถ่ายทำแตกต่างจากภาพยนตร์ที่แสดงการเคลื่อนไหวจริงๆ เข้ามารวมไว้ด้วยกันเป็นอย่างดี แต่ส่วนใหญ่ภาพยนตร์การ์ตูนใช้เทคนิคของการถ่ายภาพยนตร์ทีละภาพ


ผลงานนักศึกษา