โดย : วัชรินทร์  เปาทอง 

ปี: 2561

บทคัดย่อ

การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำรายละเอียด  วงเงินและจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณส่วนหนึ่งของการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องเสนอขอโครงการเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง และสรุปคำเสนอของบประมาณโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ทุกหน่วยงานเสนอขอมาเพื่อนำใช้ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจเบื้องต้นของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนการเสนอขออนุมัติจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ผู้วิเคราะห์จึงได้กำหนดหัวข้อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการเสนอของบประมาณโครงการ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งบรายจ่ายประจำปี 2559 – 2561 นี้ขึ้นมา

Download: การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการเสนอของบประมาณโครงการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 – 2561