โดย วัชรินทร์ เปาทอง
ปี 2561
บทคัดย่อ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นคู่มือสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีขอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมีการจัดทำเป็นประจำทุกปี

ในการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องจำแนกตามผลผลิตที่ตรงกับศาสตร์ของหน่วยงานที่เสนอขอ และการจำแนกรายการค่าใช้จ่ายจะเป็นการตั้งงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย งบดำเนินงาน  งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งในการตั้งงบประมาณต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยง กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล  จึงจัดทำคู่มือนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

Download: คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี