โดย รัชดาภรณ์ แสงศรี
ปี 2561

บทคัดย่อ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนราชการ 4 ปี ในการบริหารราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(พ.ศ.2557-2560)เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทระยะยาวที่เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน

ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภาระงานในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางประเมินผลที่กำหนดผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(พ.ศ.2557-2560)ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ หน่วยงานในสังกัดรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการประเมินผลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

Download: คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี