โดย: เมธ์รัฐญา เจตน์คุณาวัฒน์

ปี: 2562

คำนำ


การวิเคราะห์เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าใช้จ่าย จำแนกตามหมวดเงิน จำแนกตามหน่วยงานและเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรรและค่าใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่ง ผู้วิเคราะห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิเคราะห์นี้ จะเป็นฐานข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำปีในอนาคต รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยในการดำเนินการประกันคุณภาพของคณะฯ และเป็นประโยชน์ผู้ที่สนใจในการนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาและปฏิบัติงาน

Downloadการวิเคราะห์เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์