ศิริพร เสาะแสวง

ปี 2566


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเบิกจ่ายทุนวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ในแต่ละขั้นตอนของการเบิกจ่ายทุนวิจัย เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเบิกจ่ายทุนวิจัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามกระบวนการของการเบิกจ่ายทุนวิจัย ให้เป็นแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเป็นคู่มือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสามารถทำงานแทนกันได้


Download:คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานเบิกจ่ายทุนวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี