โดย กาญจนา   ลอยทะเล


สาระสังเขป

          คู่มือการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติงานการเตรียมปฏิบัติการรายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการรายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม ให้ยึดถือและปฏิบัติเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิผลสูงสุด ต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริการที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด เพื่อการปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการความรู้ในองค์กรอีกด้วย


Download: คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมปฏิบัติการรายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม