Influences of attitude and information perception on participation in community development by people in Khlong Hok sub-district, Khlong Luang district, Pathum Thani province

โดย นิลมณี อุทิศผล

ปี 2563


บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และอิทธิพลของทัศนคติและการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 405 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test แบบ Independent การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท และระยะเวลาที่พักอาศัย 10 ปีขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีอายุ อาชีพรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่พักอาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าทัศนคติและการรับรู้ข่าวสารของประชาชนมีผลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายสมการในการวิเคราะห์ได้ร้อยละ 49.6


Download : อิทธิพลของทัศนคติและการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี