Thesis คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

อิทธิพลของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการควบคุมภายในองค์กรที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Influences of roles ...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

อิทธิพลของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ และภาพลักษณ์ ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุซ้ำของบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Effects of logistics...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

School administrator...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มลูกค้ากรณีศึกษา บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป จำกัด

Application of the a...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100

Influence of corpora...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การกำจัดสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนทิวบ์

Color removal from s...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับระบบการจัดการโลจิสติกส์ ในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท บู๊ตึ๊ง กรุ๊ป จำกัด

A Study of the Relat...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Academic leadership ...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

อิทธิพลของความผูกพันในองค์การและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Effects of organizat...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

สมบัติมอร์ตาร์เถ้าแกลบเสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าว

Properties of rice h...
Read More
Thesis คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

ผลของเอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลสต่อการสกัดน้ำซังขนุน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป

Effects of pectinase...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Effects of marketing...
Read More
Work Manual รวมคู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ญาณิภา จันทร์บำร...
Read More
Dissertation คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

Effect of Board of Directors’ Characteristics on Corporate Sustainability and Firm Performance through Corporate Governance

By Malee  Jaturat Ye...
Read More
Dissertation คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

Causal Model of Transformational Leadership, Organizational Learning, Absorptive Capacity, and Organizational Innovation of the Food Manufacturing Industry in Thailand

By Nuanluk Sangperm ...
Read More
Dissertation คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การศึกษาการจดจำวัตถุจากการประมวลผลภาพที่ได้จากการสัมผัส

Study of Object Reco...
Read More
Dissertation คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การศึกษารูปแบบมือจับและลักษณะรูปทรงของวัตถุในระบบอีโก้เซ็นทริควิชั่น

The Investigation of...
Read More
Dissertation คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

Factors Influencing Voluntary Disclosures and Their Impacts on Stock Returns: Evidence from the Banking Industry in Thailand

By Nathaporn Gunnara...
Read More
Dissertation คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นพลเมืองโลก

Developing a Learnin...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยด้านกระบวนการและการบริหารจัดการงบประมาณที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกองทัพอากาศไทย

Factors of Budgeting...
Read More