Thesis คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสเลียนแบบรสมะม่วงน้ำดอกไม้

Product development ...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

Moth monitoring system to prevent destruction of maize from fall armyworm larvae

ระบบเฝ้าติดตามผีเสื้...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

แนวทางการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Guidelines for promo...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

Use of artificial intelligence application to enhance learning achievement of secondary students with individual difference skills in English language

การใช้แอปพลิเคชันปัญ...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การบำบัดปัสสาวะช้างและศักยภาพการนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า

Elephant urine treat...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

Model development of Philippines’ Dep-Ed television as a supplemental delivery mode during the Covid-19 pandemic

การพัฒนารูปแบบโทรทัศ...
Read More
Job Analysis กองคลัง (Finance Division) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีงบประมาณ 2560-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย นนตา เศวตเมธิกุล...
Read More
Job Analysis สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)

รายงานการวิเคราะห์ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ธัญลักษณ์  แซ่โง...
Read More
Research คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Internal Quality Ass...
Read More
Research คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Relationship between...
Read More
Research คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การบริหารงานบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Personnel Management...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 ร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Dye Decolorization b...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

การพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดตะกั่วในเนื้อสัตว์

Development of a Pap...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การพัฒนาการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขาดหายบนแผงวงจรพิมพ์ด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้เทคนิคการนับพิกเซล

The Development of M...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

การพัฒนาสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ

Development of Antim...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายขั้นตอน เพื่อสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อรถกระบะขนส่งสินค้า บริษัท ซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

Multi-Decisions Appl...
Read More
Thesis คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฎศิลป์ไทยโขนพระ รำหน้าพาทย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

The Comparison of th...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโต ชนิดและปริมาณสาระสำคัญในข้าวสายพันธุ์ไทย

Effects of Gamma Irr...
Read More
Thesis คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบัติในรายวิชานวนาฏรังสรรค์ 1 (ตัวนาง) ชุดอุษาภุมรา โดยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

The Study of Learnin...
Read More
Thesis คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)

Using communicative activities to enhance the English speaking skills of the first year high vocational students at Prachin Buri technical college

การใช้กิจกรรมการสื่อ...
Read More