Work Manual กองคลัง (Finance Division) รวมคู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเบิกงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย น้ำทิพย์ อินโต ป...
Read More
Work Manual กองคลัง (Finance Division) รวมคู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย น้ำทิพย์ อินโต ป...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงาน โลจิสติกส์

Influences of Percei...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับการเรียนรู้แบบรวมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Development of Learn...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

The Relationship bet...
Read More
Thesis คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)

สีและความสว่างของผิวคนไทย

Color and Lightness ...
Read More
Thesis คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

การพัฒนากระดาษทำมือจากมูลม้าสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Development of Handm...
Read More
Thesis คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts)

ความสัมพันธ์ของรูปทรงสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติ

The Relationship bet...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Factors Affecting th...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

Effects of Work Moti...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีผลต่อความเกี่ยวพันในองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

Expectation for Care...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

ผลกระทบของน้ำทะเลใช้ผสมต่อสมบัติด้านซีเมนต์การหดตัวแบบออโตจีนัสและ การหดตัวแบบแห้งของเพสต์/มอร์ต้าร์/คอนกรีต

Effects of Seawater ...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งสินค้าแบบชำระเงินล่วงหน้า (พรีออเดอร์)

Factors Affecting De...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

การทำนายค่าสัญญาณอ่านกลับด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่องในระบบการบันทึกข้อมูลแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย

The Readback Signal ...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

นวัตกรรมพอลิเมอร์แคปซูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากพอลิแอลแลคติกแอซิด

Innovative Eco-Frien...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

ผลิตภัณฑ์กรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตขึ้นรูปด้วยกระบวนการปั่นหลอมเเบบพ่น

Filter Products for ...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การจำลองการไหลของอากาศและสปอร์ในโรงเรือนเพื่อพัฒนาไบโอเซนเซอร์ สำหรับตรวจจับเชื้อราสีเทาในผักสลัด

Simulation of Airflo...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

การพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโนเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนเบนซิลแอลกอฮอล์เป็นเบนซัลดีไฮด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Development of Nanos...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

แผ่นดูดซับเสียงจากผ้าพอลิแลคติกแอซิดแบบไม่ถักไม่ทอและเส้นใยธรรมชาติ

Sound Absorption Pan...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Quality of Work Life...
Read More