Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

Productivity and efficiency of biodiesel from roselle seeds for renewable fuel

ผลผลิตและประสิทธิภาพ...
Read More
Dissertation คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การพัฒนาระบบตรวจรู้สภาวะโหลดทางไฟฟ้าแบบไม่ล่วงล้ำโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Improving non-intrus...
Read More
Dissertation คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

Mediating effects of accounting conservatism on the relationship between corporate governance and cost of capital

อิทธิพลส่งผ่านของควา...
Read More
Dissertation คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

A development of strategic management model of small and medium enterprises in the automotive parts industry in Thailand

การพัฒนารูปแบบการจัด...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การเพิ่มศักยภาพการบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 โด๊บด้วยเงินร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Enhancement of dye d...
Read More
Thesis คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสเลียนแบบรสมะม่วงน้ำดอกไม้

Product development ...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

Moth monitoring system to prevent destruction of maize from fall armyworm larvae

ระบบเฝ้าติดตามผีเสื้...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

แนวทางการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Guidelines for promo...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

Use of artificial intelligence application to enhance learning achievement of secondary students with individual difference skills in English language

การใช้แอปพลิเคชันปัญ...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การบำบัดปัสสาวะช้างและศักยภาพการนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า

Elephant urine treat...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

Model development of Philippines’ Dep-Ed television as a supplemental delivery mode during the Covid-19 pandemic

การพัฒนารูปแบบโทรทัศ...
Read More
Job Analysis กองคลัง (Finance Division) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีงบประมาณ 2560-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย นนตา เศวตเมธิกุล...
Read More
Job Analysis สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)

รายงานการวิเคราะห์ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ธัญลักษณ์  แซ่โง...
Read More
Research คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)

การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Internal Quality Ass...
Read More
Research คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Relationship between...
Read More
Research คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การบริหารงานบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Personnel Management...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 ร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Dye Decolorization b...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

การพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดตะกั่วในเนื้อสัตว์

Development of a Pap...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การพัฒนาการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขาดหายบนแผงวงจรพิมพ์ด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้เทคนิคการนับพิกเซล

The Development of M...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

การพัฒนาสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ

Development of Antim...
Read More