การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายขั้นตอน เพื่อสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อรถกระบะขนส่งสินค้า บริษัท ซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

Multi-Decisions Appl […]

การเลือกซื้อรถยนต์โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

Buying a Car Based o […]