การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายขั้นตอน เพื่อสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อรถกระบะขนส่งสินค้า บริษัท ซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

Multi-Decisions Appl […]

การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มลูกค้ากรณีศึกษา บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป จำกัด

Application of the a […]

การบูรณาการกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพในการกำหนดปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการศูนย์อาหาร

Integration of analy […]

การจัดทำระบบประเมินสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อและผลิตเครื่องจักร

Development of motio […]

การเลือกระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีการวิเคราะห์ลำดับชั้น :กรณีศึกษาโรงงานพิมพ์ฉลากสินค้า

Selection of an air […]