การเพิ่มศักยภาพการบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 โด๊บด้วยเงินร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Enhancement of dye d […]

การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 ร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Dye Decolorization b […]

การประเมินกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์และกระบวนการโฟโตคะตะลิติกจากการสลายตัวสารพิษและความเป็นพิษทางชีวภาพภายใต้เวลากักเก็บน้ำที่แตกต่างกันในการบำบัดน้ำชะขยะ

Evaluation of activa […]