การเพิ่มศักยภาพการบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 โด๊บด้วยเงินร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Enhancement of dye d […]

การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตออกซิเดชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนทิวป์ร่วมกับการเติมอากาศขนาดไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Dye Decolorization b […]