การจัดการความเสี่ยงด้านสภาวะทางอารมณ์และสังคมของพนักงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบการจัดการด้านจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ (RBA) และมาตรฐานจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 กรณีศึกษา บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

The risk of manageme […]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Affecting Ri […]

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานสำหรับแผ่นยางพาราดิบไม่เรียบ : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส

A Risk Analysis of S […]

การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

Download : Administr […]

การจัดการความเสี่ยง จากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Foreign Exchange Ris […]