คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย ศุภลักษณ์ สินมา […]

คู่มือปฏิบัติงานด้านจัดซื้อครุภัณฑ์วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย จรัสศรี ดิษฐสอน […]

คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก

โดย: ธัญญชล บุญยิ้ม […]

ปัญหาการทิ้งงานในโครงการภาครัฐที่จัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาก่อนและหลังมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง: กรณีศึกษา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มิถุนายน 2551

Work Abandonment Pro […]