อิทธิพลของทัศนคติและการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Influences of attitu […]

ลักษณะของสื่อและการเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสาร ผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล : กรณีศึกษาร้านกาแฟสดระดับกลาง

Influence of media c […]