ความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ตราบริษัท และการรับรู้คุณภาพที่มีผลต่อการบอกต่อของผู้ที่มาซื้อและเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านธัญญาภิรมย์

Trust, Corporate Ima […]

การรับรู้คุณภาพของรถยนต์นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีผลต่อความสนใจซื้อของผู้บริโภค

Consumers perception […]