การสื่อสารการตลาดในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ กับความคาดหวังของ นักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Retreat)ในจังหวัดกระบี่

Social Media Marketi […]