การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้งแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนหมอนทองโดยใช้ไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง

Analysis of Energy C […]

การศึกษากระบวนการอบแห้งแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนหมอนทองโดยใช้ระบบไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง

A Study of Drying Pr […]

จลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาข้าวสารด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด

By จุฑารัตน์ ทะสะระ, […]

การพัฒนาตู้อบหญ้าหวานโดยใช้แหล่งความร้อนจากก๊าซหุงต้มและพลังงานแสงอาทิตย์

By ทวีศักดิ์ มหาวรรณ […]

ผลของการอบแห้งต่อการลดลงของความชื้นและสมบัติการต้านทานแรงดึงของพอลิคาร์บอเนต

Drying Effect on Moi […]

การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนระหว่างสารทำความเย็น R-22 กับ COLD-22

Study and compare th […]

ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนในการอบแห้งเม็ดพลาสติก

Rotary Dryer Efficie […]