การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อนถาดบรรจุฮาร์ดดิสก์ 2.5”โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง

Defect Reduction in […]

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อากาศยานโดยใช้การออกแบบการทดลองกรณีศึกษา : ศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน

The Experimental Des […]