การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

Defects reduction in […]

การลดของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง

Reduction of Deforma […]

การลดของเสียในกระบวนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบีโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง

Defect Reduction in […]

การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบสร้างเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็กด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง

Identifying the Opti […]

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์ กรณีศึกษาการทดสอบขั้นสุดท้ายของการผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

A study of factors t […]

การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้การออกแบบการทดลองกรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องซักผ้า

Defect Reduction in […]