การศึกษาความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of RMUTT S […]

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อประสิทธิภาพโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน

The Study of the Fac […]

การประเมินการดำเนินกิจกรรม 7ส ของ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์)

The Evaluation of 7S […]

ทัศนคติของพนักงานต่อระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์ SAP R/3 กรณีศึกษา:สายการผลิตสุราและเทคนิค บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Workers’ Attitudes t […]

ความคิดเห็นของพนักงานสายอำนวยการส่วนกลาง (สำนักงานใหญ่)ที มีต่อภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ : ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

The Opinions of Staf […]

ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา โครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Opinions of Village […]