ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมและความต้องการเคลื่อนย้ายของพยาบาลในจังหวัดนครนายก เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

The Factors Affectin […]

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา สำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี

Readiness of state e […]

ความพร้อมการถ่ายโอนการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Readiness in educati […]