เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการจีพีอาร์เอสผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบเครือข่ายเอไอเอสและดีแทคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Comparison of GPRS s […]

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการ จีพีอาร์เอส ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

Survey on Satisfacti […]