ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีงบประมาณ 2560-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย นนตา เศวตเมธิกุล […]

การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลในการวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

An Application of Ac […]