ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The push and pull fa […]

ประเมินคุณภาพการบริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบี่

ประเมินคุณภาพการบริก […]

ระดับการรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

ระดับการรับรู้เครื่อ […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

Factor Influenced Co […]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา : บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

Factors Affecting Th […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการพักรีสอร์ทในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

The Study of Marketi […]