การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งทะเล เพื่อใช้ในการบำบัดนำเสียที่มีสารประกอบฟีนอล

Production of Peroxi […]

การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งทะเลเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีสารประกอบฟีนอล

Production of Peroxi […]