การพัฒนาแอปพลิเคชันการออกกำลังกายด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

Development of Augme […]

การพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG) และหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)

Tourism Website Deve […]

ขอบเขตของสีน้ำเงินที่ยอมรับได้บนป้ายจราจร สำหรับการมองเห็นของผู้สูงอายุ

Boundary of acceptab […]

ความสว่างที่เหมาะสมของถนนสำหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอุโมงค์และทางลอด

Road illuminance at […]

คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

The influence of ser […]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting be […]

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุทีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

Project design: capa […]

การพัฒนายูสเซอร์อินเตอร์เฟสเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อการรับรู้และการใช้ประโยชน์ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงอายุ 45-65ปี

The development of u […]