ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคำนวณต้นทุนค่าบริการ : กรณีศึกษา งานบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์

Decision support sys […]

การเลือกซื้อรถยนต์โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

Buying a Car Based o […]

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ: การหาระดับความหมายของคำแสดงความแน่ใจในภาษาไทย

DSS: Thai Certainty […]

การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการออกใบอนุญาตดำเนินการวัสดุกัมมันตรังสีกรณีศึกษา กลุ่มกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์

The Design of DSS fo […]