การยอมรับในเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สำหรับภาคธุรกิจในมุมมองของผู้ทำบัญชี

The effect of cloud […]

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและพัฒนาองค์กร (ERP) งานเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Title Guidelines on […]

คู่มือการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการผ่านระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยโปรแกรม Microsoft Dynamic AX 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย วิภาดา บุญประกอบ […]

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกำไรของโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

Relationship between […]