การหมักเอทานอลจากลำต้นสดข้าวฟ่างหวานด้วยไตรโคเดอร์มารีสิอี RT-P1 ที่ผลิตได้จากการหมักแข็ง

Ethanol Fermentation […]